Jump to content (skip navigation)
 
 

Polityka prywatności

RODO

 

 Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,str.1)(dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przeze Panią/Pana  danych osobowych oraz danych osobowych dziecka:

I.Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest

Music- Art Anna Kwiatkowska  Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56

II.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu osobistego, regulowania opłat.

W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1.osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4.przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6.przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

II. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1.wewnętrznych celów administracyjnych w/w placówki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego placówki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia RODO);

2.marketingu i promocji w/w placówki, w tym prowadzenia koncertów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku placówki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a

Rozporządzenia RODO).

Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko,

miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby

fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację.

Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu

dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów.

 

W naszej placówce:

•dane osobowe nie są umieszczane na zewnątrz placówki ani w Internecie, a więc

nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób,

•jeśli pokazujemy zdjęcie dziecka, to albo bez żadnego podpisu (np. na stronie

internetowej),

 

 

III.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów przetwarzania, tj.:

1.w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na placówce - przez okres do czasu ich wypełnienia;

2.w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych placówki – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów placówki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

3. w zakresie marketingu i promocji placówki –przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

IV. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1.prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

2.prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

3.prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

4.prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

5.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;

6.prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lud dziecka odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w placówkę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.

 

Informuję również, że

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z Poważaniem Administrator Bezpieczeństwa Informacji  - Music – Art. Anna Kwiatkowska

 
Początek strony